Danh sách các website, blog hữu ích

Một số địa chỉ Blog tin cậy cho các bạn:

 

http://hung3105.blogspot.com/

http://dungtranlic.blogspot.com

http://phuongnguyenlic.blogspot.com

http://phuonglanlic.blogspot.com/

http://phuonglantrancom.wordpress.com

http://nhbab.blogspot.com

http://nguyenhongminh2410.blogspot.com

http://lethanhhau0110.blogspot.com

http://nhbab.blogspot.com

http://phamhongvan1985.blogspot.com/

http://phamhongvan.blogspot.com

http://luuminhphuc151015.blogspot.com

http://ngathanhnam.blogspot.com

http://thugiangrb.blogspot.com

http://phamthithu1977.blogspot.com/

http://lanphuonglic.blogspot.com

http://Trinhbac2017.blogspot.com

http://truonghongquyen1983.blogspot.com

http://lamlblic.blogspot.com

http://tailieudiachatvnu.blogspot.com

http://haianhle83.blogspot.com