Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án – Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Title:  Quản lý các dự án đầu tư tại phòng Quản lý dự án – Viễn thông Quảng Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors:  Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Phan, Văn Vĩnh
Issue Date:  2015
Publisher:  ĐHKT
Abstract:  90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46589
Appears in Collections: UEB – Master Theses

 

Files in This Item: