Công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Điện lực Nam Định

Trong mọi thời đại, trong mọi tổ chức thì nguồn lực con người luôn là vốn quý nhất, là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của tổ chức. Trong đó, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của doanh nghiệp nói riêng và của quốc gia nói chung. Tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực đã tăng lên rất nhanh và rất mạnh trên toàn thế giới trong những thập kỷ vừa qua khi hầu hết các doanh nghiệp phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của thị trường và sự đòi hỏi phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên về số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế Thế giới.

Title: Công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Điện lực Nam Định : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Authors: Đỗ, Xuân Trường , người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Trang
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47431
Appears in Collections: UEB – Master Theses