Chiến lược của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến chính sách nhân sự tại VNPT Lạng Sơn

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, theo định hướng phát triển kinh tế
– xã hội tầm nhìn đến năm 2020, Việt Nam phấn đấu trở thành nước công nghiệp.
Trong quá trình phát triển đó một trong những lĩnh vực sẽ được ưu tiên tập trung
đầu tư rất lớn đó là xây dựng chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp cho
từng thời kì, đây là lĩnh vực đóng vai trò mấu chốt góp phần chính yếu thúc đẩy sự
phát triển của nền kinh tế quốc dân và đem lại hình ảnh văn minh, hiện đại của một
quốc gia phát triển. Đây là một cơ hội nhưng cũng là một thách thức đối với các nhà
quản lý chiến lược, quản lý nguồn nhân lực của Việt Nam. Xây dựng chiến lược và
tạo ra nguồn nhân lực như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động
sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp
nói riêng và của đất nước nói chung.
Viễn thông Lạng sơn, tên giao dịch là VNPT Lạng sơn, là một đơn vị thành
viên thuộc khối hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Sau khi hoàn thiện cơ bản công tác chia tách Bưu chính và Viễn thông, kể từ ngày
01/01/2008, VNPT Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt động như là một doanh nghiệp
chuyên cung cấp dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin (VT-CNTT) trên địa
bàn Tỉnh Lạng sơn. Sứ mệnh của VNPT Lạng sơn là trở thành doanh nghiệp chủ
đạo cung cấp các dịch vụ VT-CNTT trên địa bàn Tỉnh.

Title: Chiến lược của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến chính sách nhân sự tại VNPT Lạng Sơn : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Authors: Nhâm, Phong Tuân , người hướng dẫn
Hứa, Kiên Cường
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47430
Appears in Collections: UEB – Master Theses