Quản trị nguồn nhân lực quản lý tại Tổng Công ty cổ phần May 10

 

Title: Quản trị nguồn nhân lực quản lý tại Tổng Công ty cổ phần May 10 : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Bằng , người hướng dẫn
Bùi, Việt Hà
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47434
Appears in Collections: UEB – Master Theses