Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự tại Trường Đại học Đông Á

Tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại trường Đại học Đông Á. – Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng tại trường Đại học Đông Á Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trong mọi thành phần kinh tế, mọi tổ chức cá nhân đã tạo ra nhiều thời cơ và thách thức, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương đi trước đón đầu trong đó đầu tư mạnh về việc phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đồng thời sửa đổi ban hành Luật, Nghị định nhằm tạo mọi điều kiện để các cơ sở giáo dục phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Giao quyền cho nhà trường được quyền tuyển dụng giảng viên, tham gia vào quá trình điều động nhà giáo, tự đánh giá về chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền. Để đảm bảo về chất lượng đào tạo và công bằng trong việc cung cấp dịch vụ, Bộ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện ba công khai, đó là công khai về cơ sở vật chất, công khai về thu chi tài chính và công khai về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Xem nội dung đầy đủ tại:http://123doc.org/document/3027638-nang-cao-chat-luong-tuyen-dung-nhan-su-tai-truong-dai-hoc-dong-a.htm

 

Title: Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự tại Trường Đại học Đông Á  : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng , người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Hồng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị kinh doanh- Đại học kinh tế- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47439
Appears in Collections: UEB – Master Theses