Phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Thương mại

Title: Phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Thương mại : Luận văn ThS. Quản Trị Kinh Doanh : 60 34 05
Authors: Phạm, Thị Liên , người hướng dẫn
Bùi, Quốc Việt
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản Trị Kinh Doanh – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47438
Appears in Collections: UEB – Master Theses