Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS) đến năm 2017

 

Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán MB (MBS) đến năm 2017 : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Authors: Đỗ, Xuân Trường , người hướng dẫn
Bùi, Hồng Phượng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47437
Appears in Collections: UEB – Master Theses