Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt

Title: Giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ phần mềm Nam Việt : Luận văn ThS. Quản trị Kinh doanh : 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Lê, Mạnh Hùng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị Kinh doanh – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47436
Appears in Collections: UEB – Master Theses